Bài viết

Bài tập vẽ biểu đồ đường Địa Lí có giải chi tiết

24

Bài tập vẽ biểu đồ đường Địa Lí có giải chi tiết

Bài tập vẽ biểu đồ đường Địa Lí có giải chi tiết

Tải xuống

A. LÝ THUYẾT

1. Cách vẽ biểu đồ đường

Bước 1: Xử lí bảng số liệu và xây dựng hệ trục tọa độ

– Phân tích bảng số liệu đã xử lí ( tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất ) để kiến thiết xây dựng hệ tọa độ .
– Xác định tỉ lệ, khoanh vùng phạm vi khổ giấy tương thích .
– Xây dựng hệ trục tọa độ hợp lý chiều cao trục tung = 2/3 chiều dài trục hoành .

Bước 2: Vẽ biểu đồ

– Đánh số chuẩn trên trục tung phải cách đều nhau .
– Chia khoảng cách năm ở trục hoành đúng và phải chăng .
– Không được tự ý sắp xếp lại thứ tự số liệu ( nếu không có nhu yếu ) .
– Năm tiên phong chính là trục tung ( không có khoảng cách như biểu đồ cột ) .
– Nối những điểm bằng những đoạn thẳng ( nên triển khai xong từng đường nhằm mục đích tránh nối nhầm ) .

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

– Ghi số liệu tại những điểm ( nếu những đường quá gần nhau thì không nhất thiết phải ghi ) .
– Viết đơn vị chức năng vào trục tung và trục hoành .
– Hoàn chỉnh bảng chú giải và tên biểu đồ .
– Đảm bảo tính trực quan và tính thẩm mĩ của biểu đồ .
– Không dùng chung một kí hiệu cho nhiều đối tượng người dùng được biểu lộ trên biểu đồ .

2. Cách nhận xét biểu đồ đường

* Trường hợp thể hiện một đối tượng

– So sánh số liệu năm đầu và năm cuối có trong bảng số liệu .
– Xem đường trình diễn đi lên ( tăng ) có liên tục hay không ?
+ Nếu liên tục thì cho biết quá trình nào tăng nhanh, quá trình nào tăng chậm .
+ Nếu không liên tục : Thì năm nào không còn liên tục .
– Một vài lý giải cho đối tượng người tiêu dùng, lý giải những năm không liên tục .

* Trường hợp cột có hai đường trở lên

– Nhận xét từng đường một giống như trên theo đúng trình tự bảng số liệu cho : đường a trước, rồi đến đường b, rồi đến c, d .
– Tiến hành so sánh ( cao, thấp, … ), tìm mỗi liên hệ giữa những đường biểu diễn .
– Kết luận và lý giải .

B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP

Bài tập 1: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH CHO SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2016 (Đơn vị: Nghìn ha)

Năm

2010

2013

2014

2015

2016

Điều 339,8 300,9 285,8 280,3 288,3
Cao su 429,1 548,8 570,0 593,8 600,1
Cà phê 518,2 581,3 588,8 604,3 622,2

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a ) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất biểu lộ sự tăng trưởng của một số ít loại sản phẩm cây công nghiệp lâu năm ở nước ta, quá trình 2010 – năm nay ?
b ) Nhận xét và lý giải vận tốc tăng trưởng một số ít mẫu sản phẩm cây công nghiệp lâu năm ở nước ta, tiến trình 2010 – năm nay ?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập vẽ biểu đồ đường Địa Lí có giải chi tiết

DIỆN TÍCH CHO SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – năm nay

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

– Các loại sản phẩm cây công nghiệp ở nước ta có sự biến hóa theo thời hạn .
+ Cây điều có diện tích quy hoạnh nhỏ nhất ( 288,3 nghìn ha ) và có xu thế giảm ( 51,5 nghìn ha ) nhưng không không thay đổi .
+ Cây cao su đặc tăng lên liên tục và tăng thêm 171 nghìn ha .
+ Cây cafe có diện tích quy hoạnh lớn nhất ( 622,3 nghìn ha ), tăng lên liên tục qua những năm và tăng thêm 104 nghìn ha .
– Tốc độ tăng của những cây công nghiệp cũng khác nhau. Cây cao su đặc tăng nhanh nhất ( 139,9 % ), tiếp đến là cây cafe ( 120,1 % ) và cây điều giảm ( 84,8 % ) .

* Giải thích

Sự tăng, giảm không không thay đổi của những mẫu sản phẩm cây công nghiệp là do ảnh hưởng tác động của sự không không thay đổi thị trường trong nước và quốc tế. Sự ưu chuộng về một loại sản phẩm sẽ kích thích việc lan rộng ra sản xuất, lan rộng ra diện tích quy hoạnh cây cối và ngược lại. Ngoài ra còn do một số ít yếu tố tự nhiên ( khí hậu, đất đai, … ) và yếu tố kinh tế tài chính ( cơ sở chế biến, dữ gìn và bảo vệ, luân chuyển, … ) .

Bài tập 2: Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC
THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 – năm ngoái

Năm

Tổng số dân (nghìn người)

Sản lượng lương thực (nghìn tấn)

Bình quân lương thực theo đầu người (kg / người)

1990 66016 19879,7 301,1
2000 77635 34538,9 444,9
2005 82392 39621,6 480,9
2010 86947 44632,2 513,4
năm ngoái 91731 50498,3 550,6

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a ) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất để biểu lộ vận tốc tăng trưởng của tổng dân số, sản lượng lương thực và trung bình lương thực theo đầu người của nước ta, tiến trình 1990 – năm ngoái ?
b ) Nhận xét và lý giải .

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

– Công thức : Tốc độ tăng trưởng = Giá trị năm trước / giá trị năm gốc x 100 % .
– Lấy năm 1990 là 100 %, vận dụng công thức trên. Ta tính được bảng sau :
TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 – 2015 (Đơn vị: %)

Năm

Tổng số dân

Sản lượng lương thực

Bình quân lương thực theo đầu người

1990 100,0 100,0 100,0
2000 117,6 173,7 148,7
2005 124,8 199,3 159,7
2010 131,7 224,5 170,5
năm ngoái 138,9 254,0 182,9

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

* Vẽ biểu đồ

Bài tập vẽ biểu đồ đường Địa Lí có giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 – năm ngoái

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

– Dân số, sản lượng lương thực và trung bình lương thực theo đầu người đều có xu thế tăng liên tục qua những năm .
– Sản lượng lương thực có vận tốc tăng trưởng nhanh nhất ( 254 % ), tiếp đến là trung bình lương thực theo đầu người ( 182,9 % ) và dân số có vận tốc tăng trưởng chậm nhất ( 138,9 % ) .
– Giai đoạn 1990 – năm ngoái, sản lượng lương thực tăng nhanh và tăng thêm 30618,6 nghìn tấn ; dân số tăng thêm 25715 nghìn người và trung bình lương thực đầu người tăng 249,5 kh / người .

* Giải thích

– Sản lượng lương thực tăng nhanh là do sự tăng trưởng của cơ giới hóa trong nông nghiệp, việc tăng nhanh thâm canh, tăng vụ trong sản xuất ; sử dụng những loại thuốc bảo vệ thực vật, giống lúa có chất lượng cao, … sản lượng lương thực tăng nhanh đã làm cho bình quân lương thực tăng theo .
– Dân số tăng do qui mô dân số ở nước ta lớn, tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên vẫn ở mức cao so với nhiều nước trên quốc tế .

Bài tập 3: Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 – năm ngoái

(Đơn vị: %)

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

Nước Ta 100,0 138,8 152,1 165,5 173,4
Thailand 100,0 102,7 129,4 142,7 151,5
Bru-nây 100,0 120,5 127,4 121,8 118,8
Cam-pu-chia 100,0 105,0 102,4 101,8 100,1

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a ) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất biểu lộ vận tốc tăng trưởng GDP của 1 số ít vương quốc khu vực Khu vực Đông Nam Á, quy trình tiến độ 2011 – năm ngoái ?
b ) Nhận xét vận tốc tăng trưởng GDP và lý giải tại sao Nước Ta có vận tốc tăng trưởng khá nhanh ?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập vẽ biểu đồ đường Địa Lí có giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 – năm ngoái

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

– Các vương quốc có vận tốc tăng trưởng GDP khác nhau .
– Nước Ta có vận tốc tăng liên tục và tăng nhanh nhất ( 173,4 % ) .
– Đất nước xinh đẹp Thái Lan có vận tốc tăng liên tục và tăng nhanh thứ hai ( 151,5 % ) .
– Bru-nây có vận tốc tăng ( 118,8 % ) nhưng không không thay đổi ( 2011 – 2013 tăng ; 2013 – năm ngoái giảm ) .
– Cam-pu-chia có vận tốc tăng chậm nhất ( 100,1 % ) nhưng không không thay đổi ( 2011 – 2012 tăng ; 2012 – năm ngoái giảm ) .

* Giải thích

– Các vương quốc có vận tốc tăng trưởng không giống nhau là do mỗi quốc giá có chủ trương thương mại riêng và những điều kiện kèm theo về tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội khác nhau .
– Nước Ta và xứ sở của những nụ cười thân thiện là hai vương quốc có vận tốc tăng trưởng khá nhanh, vững chắc do những chủ trương hội nhập, đa phương hóa với nhiều thị trường. Đầu tư và lôi cuốn vốn góp vốn đầu tư mạnh từ những nước tăng trưởng để tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, …

Bài tập 4: Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP / NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á ,
GIAI ĐOẠN 2010 – năm ngoái ( Đơn vị : % )

Năm

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ma-lai-xi-a 100,0 115,0 119,5 121,0 124,7 107,7
Phi-lip-pin 100,0 110,6 121,4 129,9 133,9 135,4
Nước Ta 100,0 123,4 137,3 149,8 161,2 165,7

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a ) Vẽ biểu đồ biểu lộ vận tốc tăng trưởng GDP / người của 1 số ít vương quốc Khu vực Đông Nam Á, tiến trình 2010 – năm ngoái ?
b ) Nhận xét và lý giải vận tốc tăng trưởng GDP / người của 1 số ít vương quốc .

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập vẽ biểu đồ đường Địa Lí có giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP / NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA QUA CÁC NĂM

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

– GDP / người của những vương quốc đều có xu thế tăng nhưng có sự khác nhau .
– GDP / người của Nước Ta có vận tốc tăng liên tục và tăng nhanh nhất ( 165,7 % ) .
– GDP / người của Phi-lip-pin tăng liên tục và tăng nhanh thứ hai ( 135,4 % ) .
– GDP / người của Ma-lai-xi-a tăng ( 107,7 % ) nhưng không không thay đổi .
+ Giai đoạn 2010 – năm trước tăng và tăng thêm 24,7 % .
+ Giai đoạn năm trước – năm ngoái giảm và giảm 17 % .

* Giải thích

– GDP / người của những vương quốc đều tăng là do hầu hết những vương quốc trong khu vực Khu vực Đông Nam Á đang thực thi công nghiệp hóa, tân tiến hóa quốc gia. Hội nhập kinh tế tài chính quốc tế ngày càng sâu, rộng .
– Nước Ta có vận tốc tăng trưởng nhanh nhất là do nhờ những chủ trương, kế hoạch đúng đắn của Nhà nước ; triển khai mục tiêu đa phương hóa, đa dạng hóa và những loại sản phẩm của Nước Ta xâm nhập vào nhiều thị trường không dễ chiều ( Bắc Mĩ, EU, Nhật, … ) .

Bài tập 5: Cho bảng số liệu sau:

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN ,

GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 (Đơn vị: Nghìn lượt người)

Năm

2010

2012

2014

2015

Đường hàng không 4091,7 5575,9 6220,2 6271,2
Đường thủy 50,5 285,8 133,2 169,8
Đường bộ 937,6 986,3 1606,5 1502,6

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a ) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất biểu lộ sự tăng trưởng của khách quốc tế đến việt nam phân theo phương tiện đi lại đến, tiến trình 2010 – năm ngoái ?
b ) Nhận xét vận tốc tăng trưởng của số lượt khách đến Nước Ta. Giải thích ?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập vẽ biểu đồ đường Địa Lí có giải chi tiết

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN ,
GIAI ĐOẠN 2010 – năm ngoái

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

Qua biểu đồ, ta thấy :
– Khác du lịch quốc tế đến nước ta bằng những loại phương tiện đi lại có sự đổi khác qua những năm .
+ Khách đến bằng đường đi bộ tăng ( 160,3 % ) nhưng không không thay đổi .
+ Khách đến bằng đường hàng không tăng liên tục và tăng thêm 2179,5 nghìn lượt người ( 153,3 % ) .
+ Khách đến bằng đường thủy tăng ( 336,2 % ) nhưng không không thay đổi .
– Khách đến bằng đường hàng không lớn ( nhiều ) nhất, tiếp đến là đường đi bộ và sau cuối là đường thủy ( 6271,2 nghìn lượt người so với 1502,6 và 169,8 nghìn lượt người ) .
– Khách du lịch đến bằng đường thủy tăng nhanh nhất, tiếp đến là đường đi bộ và đường hàng không ( 336,2 % so với 160,3 % và 153,3 % ) .

* Giải thích

– Nước ta lan rộng ra quan hệ hợp tác với nhiều vương quốc trên quốc tế, đa phương hóa và hội nhập quốc tế, đồng thời nước ta có nền chính trị không thay đổi và tài nguyên du lịch phong phú nên lôi cuốn được nhiều khách du lịch quốc tế đến .
– Nhờ những lợi thế về vận tốc, tiện nghi và sự tiện lợi ngày càng cao -> Đường hàng không luôn chiếm tỉ trọng luân chuyển hành khách lớn nhất. Đường thủy những năm gần đây tăng nhanh là do sự hội nhập quốc tế và sự góp vốn đầu tư về cơ sở vật chất, hạ tầng, …

C. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài tập 1: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 – 2017

Năm

2010

2014

2015

2017

Diện tích (nghìn ha)

51,3 85,6 101,6 152,0

Sản lượng (nghìn tấn)

105,4 151,6 176,8 241,5

(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt)

a ) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất biểu lộ vận tốc tăng trưởng diện tích quy hoạnh và sản lượng hồ tiêu của nước ta quá trình 2010 – 2017 ?
b ) Nhận xét về vận tốc tăng trưởng diện tích quy hoạnh và sản lượng hồ tiêu của nước ta. Giải thích ?

Bài tập 2: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1995 – 2012

Năm

1995

2000

2006

2010

2012

Than (triệu tấn)

8,4 11,6 38,8 44,8 45,1

Dầu thô (triệu tấn)

7,6 16,3 16,8 15,0 16,7

Điện (tỉ kwh)

14,7 26,7 57,9 91,7 115,1

(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt)

a ) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất bộc lộ vận tốc tăng trưởng sản lượng than, dầu thô, điện của nước ta thời kỳ 1995 – 2012 ?
b ) Nhận xét vận tốc tăng trưởng một số ít loại sản phẩm nguồn năng lượng ở nước ta. Giải thích vì sao sản lượng điện tăng nhanh ?

Bài tập 3: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ,
GIAI ĐOẠN 2000 – năm ngoái

Năm

2000

2005

2010

2015

Diện tích (nghìn ha)

1212,6 1186,1 1155,5 1150,1

Sản lượng (nghìn tấn)

6586,6 6398,4 6796,8 6803,4

(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt)

a ) Vẽ biểu đồ tương thích nhất để bộc lộ vận tốc tăng trưởng về diện tích quy hoạnh, sản lượng và hiệu suất lúa cả năm ở vùng đồng bằng sông Hồng, quá trình 2000 – năm ngoái ?
b ) Nhận xét biểu đồ đã vẽ. Giải thích tại sao hiệu suất lúa ở vùng Đồng bằng sông Hồng ngày càng tăng ?

Bài tập 4: Cho bảng số liệu sau:

TÌNH HÌNH XUẤT – NHẬP KHẨU Ở NƯỚC TA TRONG ,

GIAI ĐOẠN 2000 – 2017 (Đơn vị: triệu USD)

Năm

Kim gạch xuất khẩu

Kim gạch nhập khẩu

2000 14 482,7 15 636,5
2005 32 447,1 36 761,1
2010 72 236,7 84 836,6
năm trước 114 529,2 113 780,4
2017 150 217,1 147 849,1

(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt)

a ) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất để biểu lộ vận tốc tăng trưởng giá trị xuất – nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa của nước ta trong quá trình 2000 – 2017 ?
b ) Nhận xét và lý giải .

Bài tập 5: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ NHÂN VÀ SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1980 – 2017 (Đơn vị: Nghìn tấn)

Năm

1980

1990

2005

2010

2015

2017

Sản lượng cafe nhân 8,4 92,0 802,5 752,1 1105,7 1408,4
Sản lượng cafe xuất khẩu 4,0 89,6 733,9 912,7 1184,0 1691,0

(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt)

a ) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất biểu lộ vận tốc tăng trưởng sản lượng cafe nhân và sản lượng cafe xuất khẩu của nước ta, quá trình 1980 – 2017 ?
b ) Nhận xét sản lượng cafe nhân và sản lượng cafe xuất khẩu của nước ta. Giải thích tại sao sản lượng cafe xuất khẩu nước ta những năm gần đây tăng rất nhanh ?

Bài tập 6: Cho bảng số liệu sau:

SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC
THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 – năm ngoái

Năm

Tổng số dân (nghìn người)

Sản lượng lương thực (nghìn tấn)

Bình quân lương thực theo đầu người (kg / người)

1990 66 016 19 879,7 301,1
2000 77 635 34 538,9 444,9
2005 82 392 44 632,2 513,4
2010 86 947 44 632,2 513,4
năm ngoái 91 731 50 498,3 550,6

(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt)

a ) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất biểu lộ vận tốc tăng trưởng dân số, sản lượng lương thực và trung bình lương thực theo đầu người ở nước ta, tiến trình 1990 – năm ngoái ?
b ) Nhận xét biểu đồ đã vẽ. Giải thích tại sao trung bình lương thực theo đầu người ở nước ta ngày càng tăng lên ?

Bài tập 7: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT LÚA CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ,
GIAI ĐOẠN 2005 – năm nay

Năm

2005

2008

2010

2016

Diện tích (nghìn ha)

3826 3859 3946 4089

Năng suất (tạ/ha)

50,4 53,6 54,7 56,7

(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt)

a ) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất biểu lộ vận tốc tăng trưởng diện tích quy hoạnh, hiệu suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long, quá trình 2005 – năm nay ?
b ) Nhận xét vận tốc tăng trưởng diện tích quy hoạnh, sản lượng và hiệu suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long. Giải thích ?

Bài tập 8: Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2000 – 2016 (Đơn vị: Tỉ USD)

Năm

2000

2005

2010

2012

2014

2016

Cam-pu-chia 3,6 6,6 11,2 14,0 16,8 20,0
Xin-ga-po 91,5 127,4 199,6 289,3 284,6 305,0
Nước Ta 31,2 57,6 115,9 156,7 186,2 205,3

(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt)

a ) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất bộc lộ vận tốc tăng trưởng GDP của một số ít vương quốc, quy trình tiến độ 2000 – năm nay ?
b ) Nhận xét vận tốc tăng trưởng GDP của 1 số ít vương quốc. Giải thích ?

Bài tập 9: Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA ,
GIAI ĐOẠN 2010 – 2017

Năm

2010

2014

2015

2017

Giày dép 5,1 10,3 12,0 14,7
Dệt may 11,2 20,1 22,8 26,0
Điện thoại và những linh phụ kiện 2,3 23,6 30,2 45,3

(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt)

a ) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất bộc lộ vận tốc tăng trưởng giá trị xuất khẩu một số ít loại sản phẩm công nghiệp nước ta, quá trình 2010 – 2017 ?
b ) Nhận xét và lý giải .

Bài tập 10: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC NHÓM CÂY, GIAI ĐOẠN 1990 – năm nay

(Đơn vị: Nghìn ha)

Nhóm cây \ Năm

1990

2000

2010

2016

Cây lương thực 6474,6 8399,1 8615,9 8992,3
Cây công nghiệp 1199,3 2229,4 2808,1 2844,6
Cây rau đậu, cây ăn quả, cây khác 1366,1 2015,8 2637,1 1967,2

(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt)

a ) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất bộc lộ vận tốc tăng trưởng diện tích quy hoạnh gieo trồng phân theo nhóm cây ở nước ta, quy trình tiến độ 1990 – năm nay ?
b ) Nhận xét vận tốc tăng trưởng diện tích quy hoạnh gieo trồng phân theo nhóm cây ở nước ta. Giải thích tại sao diện tích quy hoạnh cây công nghiệp những năm gần đây ở nước ta tăng nhanh ?

Tải xuống

Xem thêm những bài viết giúp rèn luyện kỹ năng và kiến thức địa lí cực hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Đề thi vào lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được các Giáo viên hàng đầu biên soạn theo cấu trúc ra đề thi Trắc nghiệm mới giúp bạn ôn luyện và giành được điểm cao trong kì thi vào lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

0 ( 0 bình chọn )

Cây tri thức

https://caytrithuc.net
Nền tảng tri thức Việt

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới