Bài viết

12 Cách Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Lớp 8 Chuẩn Nhất

21
Khi học Hóa, học viên cần biết cách cân bằng phương trình hóa học để làm bài tập. Dưới đây là các cách cân bằng phương trình hóa học lớp 8 dưới đây chuẩn nhất. Phương trình hóa học là cách trình diễn phản ứng hóa học bằng các ký hiệu. Trong đó, loại sản phẩm tạo ra ở bên tay phải còn các chất phản ứng ở bên tay trái. Như bạn biết đấy, không có nguyên tử nào tự nhiên sinh ra hoặc mất đi trong phản ứng hóa học theo định luật bảo toàn khối lượng. Vì vậy, số lượng các nguyên tố trong chất phản ứng luôn bằng với số lượng nguyên tố có trong chất tạo thành. Nắm được triết lý cơ bản này, bạn hoàn toàn có thể dùng nhiều cách để cân bằng phương trình hóa học. Và cân bằng hóa học được hiểu là sự cân bằng về số lượng nguyên tố trong các chất của 2 vế của một phản ứng hóa học .

1. Tổng hợp 12 cách cân bằng phương trình hóa học lớp 8 chuẩn nhất

1.1. Dùng phương pháp nguyên tử nguyên tố

Phương pháp này khá đơn thuần, không khó so với hầu hết học viên. Đối với chiêu thức cân bằng nguyên tử, nguyên tố, khi cân bằng, người ta sẽ cố ý viết các đơn chất khí dưới dạng nguyên tử riêng không liên quan gì đến nhau như ( H2, O2, N2 … ). Sau đó lập luận qua 1 số ít bước làm.

phương pháp n.tử n.tố

1.2. Dùng phương pháp hóa trị tác dụng

Hóa trị tác dụng là hóa trị của nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử của các nguyên tố trong chất tham gia và chất tạo thành trong phản ứng hóa học.

Với phương pháp hóa trị công dụng này, ta hoàn toàn có thể triển khai các bước sau : * Xác định hóa trị công dụng : \ ( BaCl_2 + Fe_2 ( SO_4 ) _3 — > BaSO_4 + FeCl_3 \ ) Theo đó, lần lượt từ trái qua phải sẽ có hóa trị tính năng lần lượt là : Ba ( II ) – Cl ( I ) – Fe ( III ) – SO4 ( II ) Tìm hóa trị công dụng với bội số chung nhỏ nhất – BSCNN ( 1,2,3 ) = 6. Theo đó, ta lấy BSCNN chia cho các hóa trị tìm các thông số tương ứng : 6/1 = 6 ; 6/2 = 3 ; 6/3 = 2. Sau đó thay vào phản ứng, ta được : \ ( 3B aCl_2 + Fe_2 ( SO_4 ) _3 — > 3B aSO_4 + 2F eCl_3 \ )

Tóm lại, chúng ta sẽ áp dụng phương pháp này để củng cố khái niệm bảng hóa trị, ghi nhớ hóa trị của các nguyên tố thường gặp và cách tính hóa trị.

Xem thêm: Mẹo học nhanh dãy điện hóa của kim loại (Dễ thuộc)

1.3. Dùng phương pháp hệ số phân số

Ở các công thức của các chất tham gia phản ứng, bạn sẽ thay các thông số vào không phân biệt số nguyên hay phân số sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế phương trình bằng nhau. Tiếp theo, ở toàn bộ các thông số, bạn sẽ triển khai khử mẫu số chung.

phương pháp hệ số - phân số

1.4. Dùng phương pháp chẵn – lẻ

Theo nguyên tắc, khi cân bằng phương trình hóa học, số nguyên tử của nguyên tố ở cả 2 vế phương trình sẽ bằng nhau. Do đó, một phản ứng đã cân bằng, nếu số nguyên tử của nguyên tốt ở vế trái hay phải là số chẵn thì vế còn lại cũng có số nguyên tử nguyên tố tương tự như. Trong trường hợp, ở công thức hóa học nào đó có số nguyên tử nguyên tố lẻ thì phải thực thi nhân đôi.

phương pháp chẵn – lẻ

1.5. Dùng phương pháp xuất phát từ nguyên tố chung nhất

Bạn sẽ khởi đầu cân bằng thông số các phân tử bằng cách chọn nguyên tố góp mặt ở nhiều hợp chất nhất trong phản ứng được thực thi.

Bài tập ví dụ về cách xuất phát từ nguyên tố chung nhất.

1.6. Dùng phương pháp cân bằng theo nguyên tố tiêu biểu

Những đặc thù của nguyên tố tiêu biểu vượt trội gồm có :

 • Ít xuất hiện nhất trong các chất tham gia phản ứng hóa học .
 • Có tương quan gián tiếp nhiều nhất đến các chất tham gia phản ứng hóa học .
 • Nguyên tử ở 2 về chưa cân bằng
 • Cách để thực thi chiêu thức nguyên tố tiêu biểu vượt trội để cân bằng phương trình hóa học như sau :
 • Chọn ra nguyên tố tiêu biểu vượt trội
 • Cân bằng nguyên tố tiêu biểu vượt trội
 • Cân bằng các nguyên tố khác theo nguyên tố này .

Cho ví dụ phương trình hóa học như sau: KMnO4 + HCl —> KCl + MnCl2+ Cl2 + H2O. Ta sẽ thực hiện tuần tự như sau:

a. Chọn nguyên tố tiêu biểu vượt trội là O b. Cân bằng nguyên tố tiêu biểu vượt trội : \ ( KMnO_4 —- > 4H _2O \ ) c. Cân bằng các nguyên tố khác : Cân bằng H : \ ( 4H _2O -> 8HC l \ ) Cân bầng Cl : \ ( 8HC l -> KCl + MnCl_2 + 5/2 Cl – 2 \ ) Từ đó ta có phương trình : \ ( KMnO_4 + 8HC l — > KCl + MnCl_2 + 5/2 Cl_2 + 4H _2O \ ) Nhân tổng thể với mẫu số chung là 2 ta có phương trình : \ ( 2KM nO_4 + 16HC l — > 2KC l + 2M nCl_2 + 5C l_2 + 8H _2O \ )

Xem thêm: Bảng Tuần Hoàn Hóa Học Mới Nhất – Cách Dùng và Ghi Nhớ

1.7. Dùng phương pháp cân bằng phương trình hóa học theo trình tự kim loại – phi kim

Áp dụng chiêu thức cân bằng phương trình này, thứ nhất, bạn cân bằng số nguyên tử sắt kẽm kim loại sau đó đến nguyên tử phi kim và sau cuối là Hidro. Sau đó, cân bằng nguyên tử Oxy bằng cách đưa các thông số đã biết.

Bài tập ví dụ về cách cân bằng theo trình tự kim loại – phi kim

1.8. Dùng phương pháp cân bằng phản ứng cháy của chất hữu cơ

Ta sẽ có các cách cân bằng theo giải pháp này như sau :

1.8.1. Dùng phản ứng cháy của hidrocacbon

Với phản ứng cháy này, bạn sẽ cân bằng phương trình theo trình tự sau :

 • Cân bằng số nguyên tử C
 • Cân bằng số nguyên tử H
 • Cân bằng số nguyên tử O

Trong đó, cân bằng số nguyên tử O sẽ triển khai bằng cách tính tổng số nguyên tử O ở về phải rồi đem chia cho 2 sẽ ra thông số 0 ở vế này. Nếu số lẻ, sẽ triển khai nhân toàn bộ các chất ở 2 vế với 2.

phương pháp cân bằng phản ứng cháy của chất hữu cơ

phương pháp cân bằng phản ứng cháy của chất hữu cơ

phương pháp cân bằng phản ứng cháy của chất hữu cơ

1.8.2. Phản ứng cháy của hợp chất chứa O

Với cách cân bằng phương trình này, bạn sẽ thực thi theo các trình tự sau :

* Cân bằng số nguyên tử C

* Cân bằng số nguyên tử H * Cân bằng số nguyên tử O trải qua tính số nguyên tử O ở vế phải. Tiếp theo, trong hợp chất, bạn trừ đi số nguyên tử O. Lấy tác dụng chia cho 2 sẽ ra thông số của phân tử O2. Ta sẽ thực thi nhân đôi cả 2 vế của phương trình nếu hệ số lẻ để khử mẫu số.

Xem thêm: Những điều cần biết về bảng tính tan trong môn hóa học

1.9. Dựa vào bản chất hóa học của phản ứng

Với giải pháp này, bạn sẽ lập luận dựa vào thực chất của phản ứng để cân bằng phương trình.

phương pháp dựa vào bản chất hóa học của phản ứng

phương pháp dựa vào bản chất hóa học của phản ứng

1.10. Dùng phương pháp đại số

Về nguyên tắc, ở cả 2 vế, số nguyên tử của mỗi nguyên tố phải bằng nhau. Do đó, các bước cân bằng phương trình hóa học bằng đại số thực thi qua các bước :

 • Đặt các thông số hợp thức là ẩn số
 • Cân bằng nguyên tố và lập phương trình đại số dựa vào định luật bảo toàn khối lượng .
 • Chọn nghiệm tùy ý cho một ẩn, sau đó dùng hệ phương trình đại số để suy ra các ẩn số còn lại

phương pháp đại số

1.11. Dùng phương pháp cân bằng electron

Về nguyên tắc, tổng số electron của chất khử cho phải bằng tổng số electron chất oxi hóa nhận theo sự bảo toàn electron. Thực hiện chiêu thức cân bằng electron qua các bước sau :

* Bước 1: Các nguyên tố có sự thay đổi số oxi hóa thể hiện bằng sơ đồ phản ứng.

* Bước 2: Viết các quá trình khử cho electron và oxi hóa nhận electron

* Bước 3: Nhân hệ số để thực hiện cân bằng electron như sau:

+ Tổng số electron nhận = tổng số electron cho + Tổng số oxi hóa giảm = tổng số oxi hóa tăng + Tổng số oxi hóa giảm = tổng số oxi hóa tăng )

* Bước 4: Nếu không thay đổi số oxi hóa sẽ cân bằng nguyên tố thực hiện theo thứ tự:

+ Kim loại ( ion dương ) + Gốc axit ( ion âm ) + Môi trường axit hay bazơ + Nước ( cân bằng hidro bằng cách cân bằng H20 )

* Bước 5: Số nguyên tử oxi ở hai vế phải bằng nhau nên bạn cần kiểm tra lại.

Lưu ý:  Bạn cần chú ý chỉ số quy định của nguyên tố đó một cách chính xác khi viết các quá trình oxi hóa và quá trình khử của từng nguyên tố.

pp cân bằng electron

1.12. Dùng phương pháp cân bằng ion – electron

Phương pháp này vận dụng cho các quy trình xảy ra trong dung dịch với sự tham gia của các môi trường tự nhiên như dung dịch axit, H20 hoặc bazơ.

 • Chú ý tới các nguyên tắc :

+ Khi axit tham gia phản ứng : sẽ thêm H + để tạo H20. + Khi bazơ tham gia phản ứng : Phải thêm H20 vào vế nào thừa 0 để tạo ra 0H –

 • Thực hiện vận dụng giải pháp này theo các bước :

Bước 1: Xác định các nguyên tố có số oxi hóa thay đổi và viết các nửa phản ứng oxi hóa – khử.

Bước 2: Cân bằng các bán phản ứng:

* Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố ở cả hai vế bằng cách : + Thêm H + hay OH – + Thêm H2O để cân bằng số nguyên tử hidro + Kiểm soát số nguyên tử oxi ở hai vế ( phải bằng nhau ) * Thêm electron vào mỗi nửa phản ứng để cân bằng điện tích.

Bước 3: Nhân hệ số để thực hiện cân bằng electron:

+ Tổng số electron cho sẽ bằng tổng số electron nhận + Tổng số oxi hóa giảm bằng tổng số oxi hóa tăng

Bước 4: Phương trình ion thu gọn cộng các nửa phản ứng.

Bước 5: Muốn chuyển thành phương trình ion đầy đủ từ phương trình dạng ion thu gọn, ta sẽ cộng phương trình phân tử vào hai vế những lượng bằng nhau các anion hoặc cation để bù trừ điện tích.

phương pháp cân bằng ion – electron

phương pháp cân bằng ion – electron

2. Kết Luận

Với 12 phương pháp cân bằng phương trình hóa học vieclam123.vn đã gợi ý ở trên hy vọng sẽ giúp cho các bạn học sinh biết cách cân bằng phương trình hóa học chính xác và nhanh hơn. Bạn chỉ cần vận dụng linh hoạt và hiệu quả các phương pháp sao cho phù hợp để có thể giải những bài toán từ đơn giản đến phức tạp của môn Hóa.

Bài viết liên quan:

0 ( 0 bình chọn )

Cây tri thức

https://caytrithuc.net
Nền tảng tri thức Việt

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới