Bài viết

Cách lập phương trình hóa học. Ý nghĩa của phương trình hóa học và Bài tập dễ hiểu – Soạn Bài Tập

28

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương trình hóa học là gì? Cách lập phương trình hóa học như thế nào, gồm bao nhiêu bước? ý nghĩa của phương trình hóa học là gì? qua đó vận dụng giải một số bài tập về phương trình hóa học.

Cách lập phương trình hóa học. Ý nghĩa của phương trình hóa học và Bài tập thuộc phần: Chương 3: Mol và tính toán hóa học

I. Cách Lập phương trình hóa học

1. Phương trình hóa học là gì?

– Phương trình hóa học dùng để trình diễn ngắn gọn phản ứng hoá học .

– Phương trình hóa học gồm công thức hóa học và hệ số thích hợp của những chất tham gia và chất tạo thành.

* Ví dụ : Phương trình hóa học ( chữ ) : Khí Hidro + Khí Oxi → Nước
⇒ Phương trình hóa học : 2H2 + O2 → 2H2 O
– Lưu ý : Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng phải bằng nhau .

2. Các bước lập phương trình hóa học

* Để lập phương trình hóa học cần triển khai 3 bước sau :
° Bước 1 : Viết sơ đồ phản ứng dưới dạng công thức hóa học .
° Bước 2 : Đặt thông số để số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở vế trái ( VT ) bằng vế phải ( VP ) .
° Bước 3 : Hoàn thành ( viết ) phương trình phản ứng .
* Lưu ý :
– Không được biến hóa các chỉ số nguyên tử của các công thức hoá học trong quy trình cân đối ; Ví dụ như 3O2 ( đúng ) chuyển thành 6O ( sai ) .
– Khi viết thông số phải viết cao bằng kí hiệu hóa học : Ví dụ như 3A l ( đúng ). Không viết 3A l ( sai ) .
– Coi cả nhóm nguyên tử như một đơn vị chức năng để cân đối. Trước và sau phản ứng số nhóm nguyên tử phải bằng nhau .
* Ví dụ : Biết Nhôm tính năng với khí Oxi tạo ra Oxit nhôm Al2O3 ; Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng .
° Hướng dẫn : Thực hiện lần lượt các bước như trên
+ Bước 1 : Viết sơ đồ phản ứng :
Al + O2 → Al2O3
+ Bước 2 : Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố
– Số nguyên tử Al và O đều không bằng nhau, nhưng nguyên tố oxi có số nguyên tử nhiều hơn, nên trước hết làm chẵn số nguyên tử O bên VP bằng cách đặt thông số 2 trước Al2O3 :
Al + O2 → 2A l2O3
– Bên trái cần có 4A l và 6O tức 3O2, các thông số 4 và 3 thích hợp. Các em hoàn toàn có thể xem bài viết cách viết về cách cân đối phương trình hóa học để hiểu rõ hơn .
+ Bước 3 : Hoàn thành phương trình hóa học :
4A l + 3O2 → 2A l2O3

II. Ý nghĩa của phương trình hóa học

– Phương trình hóa học cho biết : Tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng. Tỉ lệ này đúng bằng tỉ lệ thông số mỗi chất trong phương trình .
* Ví dụ : Phương trình phản ứng : 4A l + 3O2 → 2A l2O3
Tỉ lệ số nguyên tử Al : Số phân tử O : Số phân tử Al2O3 = 4 : 3 : 2
Tức là : Cứ 4 nguyên tử Al công dụng với 3 phân tử O tạo thành 2 phân tử Al2O3 ;

III. Bài tập vận dụng cách lập phương trình hóa học

* Bài 1 trang 57 SGK Hóa học 8 : a ) Phương trình hóa học màn biểu diễn gì, gồm công thức hóa học của những chất nào ?
b ) Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hóa học của phản ứng ở điểm nào ?
c ) Nêu ý nghĩa của phương trình hóa học ?
° Lời giải bài 1 trang 57 SGK Hóa học 8 :
a ) Phương trình hóa học là trình diễn ngắn gọn phản ứng hóa học, gồm công thức hóa học của chất phản ứng và mẫu sản phẩm phản ứng .
b ) Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hóa học là chưa có thông số thích hợp, tức là chưa cân đối nguyên tử. Tuy nhiên có một số ít trường hợp thì sơ đồ cũng là phương trình hóa học .
c ) Phương trình hóa học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng cũng như từng cặp chất trong phản ứng .
* Bài 2 trang 57 SGK Hóa học 8 : Cho sơ đồ của các phản ứng sau :
a ) Na + O2 → Na2O .
b ) P2O5 + H2O → H3PO4 .
Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng .
° Lời giải bài 2 trang 57 SGK Hóa học 8 :
• Phương trình hóa học của phản ứng :
a ) 4N a + O2 → 2N a2O
Số nguyên tử Na : Số phân tử O2 : Số phân tử Na2O là 4 : 1 : 2
b ) P2O5 + 3H2 O → 2H3 PO4
Số phân tử P2O5 : Số phân tử H2O : Số phân tử H3PO4 là 1 : 3 : 2

* Bài 3 trang 58 SGK Hóa học 8: Yêu cầu làm như bài tập 2 theo sơ đồ của các phản ứng sau:

a ) HgO → Hg + O2 .
b ) Fe ( OH ) 3 → Fe2O3 + H2O
° Lời giải bài 3 trang 58 SGK Hóa học 8 :
• Phương trình hóa học của phản ứng :
a ) 2H gO → 2H g + O2 .
Số phân tử HgO : Số nguyên tử Hg : Số phân tử O2 là 2 : 2 : 1
b ) 2F e ( OH ) 3 → Fe2O3 + 3H2 O
Số phân tử Fe ( OH ) 3 : Số phân tử Fe2O3 : Số phân tử H2O là 2 : 1 : 3
* Bài 4 trang 58 SGK Hóa học 8 : Cho sơ đồ phản ứng sau :
Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + NaCl .
a ) Lập phương trình hóa học của phản ứng .
b ) Cho biết tỉ lệ số phân tử của 4 cặp chất trong phản ứng ( tùy chọn ) .
° Lời giải bài 4 trang 58 SGK Hóa học 8 :
a ) Phương trình hóa học của phản ứng :
Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2N aCl .
b ) Số phân tử Na2CO3 : Số phân tử CaCl2 là 1 : 1
Số phân tử Na2CO3 : Số phân tử CaCO3 là 1 : 1
Số phân tử Na2CO3 : Số phân tử NaCl là 1 : 2
Số phân tử CaCl2 : Số phân tử NaCl = 1 : 2
* Bài 5 trang 58 SGK Hóa học 8 : Biết rằng sắt kẽm kim loại magie Mg tính năng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra khí hiđro H2 và chất magie sunfat MgSO4 .
a ) Lập phương trình hóa học của phản ứng .
b ) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử magie lần lượt với số phân tử của 3 chất khác trong phản ứng .
° Lời giải bài 5 trang 58 SGK Hóa học 8 :
a ) trình hóa học của phản ứng :
Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2
b ) Số nguyên tử Mg : Số phân tử H2SO4 là 1 : 1
Số nguyên tử Mg : Số phân tử MgSO4 là 1 : 1
Số nguyên tử Mg : Số phân tử H2 là 1 : 1
* Bài 6 trang 58 SGK Hóa học 8 : Biết rằng photpho đỏ P tính năng với khí oxi tạo hợp chất P2O5 .
a ) Lập phương trình hóa học của phản ứng .
b ) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử P lần lượt với số phân tử của hai chất khác trong phản ứng .
° Lời giải bài 6 trang 58 SGK Hóa học 8 :
a ) Phương trình hóa học của phản ứng :
4P + 5O2 → 2P2 O5 .
b ) Số nguyên tử P : Số phân tử oxi : Số phân tử P2O5 là 4 : 5 : 2
* Bài 7 trang 58 SGK Hóa học 8 : Hãy chọn thông số và công thức hóa học và thích hợp đặt vào những chỗ có dấu hỏi trong các phương trình hóa học sau ( chép vào vở bài tập )
a ) ? Cu + ? → 2C uO
b ) Zn + ? HCl → ZnCl2 + H2
c ) CaO + ? HNO3 → Ca ( NO3 ) 2 + ?
° Lời giải bài 7 trang 58 SGK Hóa học 8 :
– Phương trình hóa học của phản ứng :

a) 2Cu + O2 → 2CuO

b ) Zn + 2HC l → ZnCl2 + H2
c ) CaO + 2HNO3 → Ca ( NO3 ) 2 + H2O

Cách lập phương trình hóa học. Ý nghĩa của phương trình hóa học và Bài tập – Hóa 8 bài 22 được biên soạn theo SGK mới và được đăng trong mục Soạn Hóa 8 và giải bài tập Hóa 8 gồm các bài Soạn Hóa 8 được hướng dẫn biên soạn bởi đội ngũ giáo viên dạy giỏi hóa tư vấn và những bài Hóa 8 được soanbaitap.com trình bày dễ hiểu, dễ sử dụng và dễ tìm kiếm, giúp bạn học giỏi hóa 8. Nếu thấy hay hãy chia sẻ và comment để nhiều bạn khác học tập cùng.

0 ( 0 bình chọn )

Cây tri thức

https://caytrithuc.net
Nền tảng tri thức Việt

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới