Bài viết

Bài 2 : Các phương pháp tính định thức cấp n

36

Bạn đang xem tài liệu “Bài 2 : Các phương pháp tính định thức cấp n”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa
PGS. TS Mỵ Vinh Quang
Ngày 21 tháng 4 năm 2006
Bài 2 : Các Phương Pháp Tính Định
Thức Cấp n
Định thức được định nghĩa khá phức tạp, do đó khi tính các định thức cấp cao (cấp lớn
hơn 3) người ta hầu như không sử dụng định nghĩa định thức mà sử dụng các tính chất của
định thức và thường dùng các phương pháp sau.
1 Phương pháp biến đổi định thức về dạng tam giác
Sử dụng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng (cột) của ma trận và các tính chất của định
thức để biến đổi ma trận của định thức về dạng tam giác. Định thức sau cùng sẽ bằng tích của
các phần tử thuộc đường chéo chính (theo tính chất 3.3 ).
Ví dụ 1.1: Tính định thức cấp n (n > 2) sau đây:
D =
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
1 2 2. .. 2
2 2 2. .. 2
2 2 3. .. 2
.. .. .. .. .. .. .. .
2 2 2. .. n
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
Bài giải: Nhân dòng (2) với (−1) rồi cộng vào dòng (3), (4),. .., (n). Ta có
D =
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
1 2 2. .. 2
2 2 2. .. 2
0 0 1. .. 0
.. .. .. .. .. .. .. .
0 0 0. .. n− 2
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(1)
=
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
1 2 2. .. 2
0 −2 −2. .. −2
0 0 1. .. 0
.. .. .. .. .. .. .. .
0 0 0. .. n− 2
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
= (−2)(n− 2)!
(1): nhân dòng (1) với (−2) cộng vào dòng (2).
1
Ví dụ 1.2: Tính định thức cấp n
D =
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
a b b. .. b
b a b. .. b
b b a. .. b
.. .. .. .. .. .. .. .
b b b. .. a
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
Bài giải: Đầu tiên công các cột (2), (3),.. ., (n) vào cột (1). Sau đó nhân dòng (1) với (−1)
cộng vào các dòng (2), (3),.. ., (n). Ta có:
D =
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
a+ (n− 1)b b b. .. b
a+ (n− 1)b a b. .. b
a+ (n− 1)b b a. .. b
.. .. .. .. .. .. .. .
a+ (n− 1)b b b. .. a
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
=
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
a+ (n− 1)b b b. .. b
0 a− b 0. .. 0
0 0 a− b. .. 0
.. .. .. .. .. .. .. .
0 0 0. .. a− b
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
=
(
a+ (n− 1)b)(a− b)n−1
2 Phương pháp qui nạp
Áp dụng các tính chất của định thức, biến đổi, khai triển định thức theo dòng hoặc theo
cột để biểu diễn định thức cần tính qua các định thức cấp bé hơn nhưng có cùng dạng. Từ đó
ta sẽ nhận được công thức truy hồi.
Sử dụng công thức truy hồi và tính trực tiếp các định thức cùng dạng cấp 1, cấp 2,. .., để
suy ra định thức cần tính.
Ví dụ 2.1: Tính định thức
Dn =
∣∣∣∣∣∣∣∣
1 + a1b1 a1b2. .. a1bn
a2b1 1 + a2b2. .. a2bn
.. .. .. .. .. . .
anb1 anb2. .. 1 + anbn
∣∣∣∣∣∣∣∣
Bài giải: Sử dụng tính chất 2.4, tách định thức theo cột n, ta có:
Dn =
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
1 + a1b1. .. a1bn−1 0
a2b1. .. a2bn−1 0
.. .. .. .. .. . .
an−1b1. .. 1 + an−1bn−1 0
anb1. .. anbn−1 1
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
+
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
1 + a1b1. .. a1bn−1 a1bn
a2b1. .. a2bn−1 a2bn
.. .. .. .. .. . .
an−1b1. .. 1 + an−1bn−1 an−1bn
anb1. .. anbn−1 anbn
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
=
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
1 + a1b1. .. a1bn−1 0
a2b1. .. a2bn−1 0
.. .. .. .. .. . .
an−1b1. .. 1 + an−1bn−1 0
anb1. .. anbn−1 1
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
+ bn
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
1 + a1b1. .. a1bn−1 a1
a2b1. .. a2bn−1 a2
.. .. .. .. .. . .
an−1b1. .. 1 + an−1bn−1 an−1
anb1. .. anbn−1 an
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
Khai triển định thức đầu theo cột (n) ta sẽ có định thức đầu bằng Dn−1.
Nhân cột (n) của định thức thứ hai lần lượt với (−bi) rồi cộng vào cột i (i = 1, 2,. .., n−1).
2
Ta được:
Dn = Dn−1 + bn
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
1 0. .. 0 a1
0 1. .. 0 a2
.. .. .. .. .. .. .. .
0 0. .. 1 an−1
0 0. .. 0 an
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
= Dn−1 + anbn
Vậy ta có công thức truy hồi Dn = Dn−1 + anbn. Vì công thức trên đúng với mọi n nên ta có
Dn = Dn−1 + anbn =
(
Dn−2 + an−1bn−1
)
+ anbn = · · · = D1 + a2b2 + a3b3 + · · · + anbn
Vì D1 = a1b1 + 1 nên cuối cùng ta có
Dn = 1 + a1b1 + a2b2 + a3b3 + · · ·+ anbn
Ví dụ 2.2: Cho a, b ∈ R, a 6= b. Tính định thức cấp n
Dn =
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
a+ b ab 0. .. 0 0
1 a+ b ab. .. 0 0
.. .. .. .. .. .. .. .. . .
0 0 0. .. a+ b ab
0 0 0. .. 1 a+ b
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
Bài giải: Khai triển định thức theo dòng đầu, ta được:
Dn = (a+ b)Dn−1 − ab
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
1 ab 0. .. 0 0
0 a+ b ab. .. 0 0
.. .. .. .. .. .. .. .. . .
0 0 0. .. a+ b ab
0 0 0. .. 0 a+ b
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
Tiếp tục khai triển định thức sau theo cột (1) ta có công thức:
Dn = (a+ b)Dn−1 − abDn−2 với n > 3 (∗)
Do đó:
Dn − aDn−1 = b(Dn−1 − aDn−2)
Công thức này đúng với mọi n > 3 nên ta có
Dn − aDn−1 = b(Dn−1 − aDn−2) = b2(Dn−2 − aDn−3) = · · · = bn−2(D2 − aD1)
Tính toán trực tiếp ta có D2 = a
2 + b2 + ab và D1 = a+ b do đó D2 − aD1 = b2. Bởi vậy
Dn − aDn−1 = bn (1)
Tiếp tục, từ công thức (∗) ta lại có Dn − bDn−1 = a(Dn−1 − bDn−2). Do công thức này đúng
với mọi n > 3 nên tương tự như trên ta lại có
Dn − bDn−1 = a(Dn−1 − bDn−2) = a2(Dn−3 − bDn−4)
= · · · = an−2(D2 − bD1) = an vì D2 − bD1 = a2
Vậy ta có
Dn − bDn−1 = an (2)
Khử Dn−1 từ trong (1) và (2) ta sẽ được kết quả
Dn =
an+1 − bn+1
a− b
3
3 Phương pháp biểu diễn định thức thành tổng các định
thức
Nhiều định thức cấp n có thể tính được dễ dàng bằng các tách định thức (theo các dòng
hoặc theo các cột) thành tổng của các định thức cùng cấp. Các định thức mới này thường bằng
0 hoặc tính được dễ dàng.
Ví dụ 3.1: Ta sẽ tính định thức Dn trong Ví dụ 2.1 bằng phương pháp này.
Bài giải: Mỗi cột của Dn được viết thành tổng của 2 cột mà ta ký hiệu là cột loại (1) và loại
(2) như sau:
Dn =
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
1 + a1b1 0 + a1b2. .. 0 + a1bn
0 + a2b1 1 + a2b2. .. 0 + a2bn
.. .. .. .. .. . .
.. .. .. .. .. . .
0 + anb1 0 + anb2. .. 1 + anbn
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(1) (2) (1) (2) (1) (2)
Sử dụng tính chất 2.4 của định thức, ta lần lượt tách các cột của định thức. Sau n lần tách ta
có Dn là tổng của 2
n định thức cấp n. Cột thứ i của các định thức này chính là cột loại (1)
hoặc loại (2) của cột thứ i của định thức ban đầu Dn. Ta chia 2
n định thức này thành ba dạng
như sau:
Dạng 1: Bao gồm các định thức có từ 2 cột loại (2) trở lên. Vì các cột loại (2) tỉ lệ nên tất
cả các định thức loại này có giá trị bằng 0.
Dạng 2: Bao gồm các định thức có đúng một cột loại (2), còn các cột khác là loại (1). Giả
sử cột i là loại (2) ta có định thức đó là
Dn,i =
∣∣∣∣∣∣∣∣
1 0. .. a1bi. .. 0
0 1. .. a2bi. .. 0
.. .. .. .. .. .. .. .. . .
0 0. .. anbi. .. 1
∣∣∣∣∣∣∣∣ = aibi
↑
cột i
(khai triển theo cột i). Có tất cả n định thức dạng 2 (ứng với i = 1, 2,. .., n) và tổng của tất
cả các định thức dạng 2 là
n∑
i=1
aibi
Dạng 3: Bao gồm các định thức không có cột loại (2), nên tất cả các cột đều là loại (1) và
do đó có đúng một định thức dạng 3 là∣∣∣∣∣∣∣∣
1 0. .. 0
0 1. .. 0
.. .. .. .. .. . .
0 0. .. 1
∣∣∣∣∣∣∣∣ = 1
Vậy Dn bằng tổng của tất cả các định thức ba dạng trên và bằng
n∑
i=1
aibi + 1
4
Nhận xét: Tất cả các định thức mà các cột (dòng) có thể biểu diển dưới dạng tổng 2 cột (2
dòng) trong đó các cột loại (2) (dòng loại (2)) tỉ lệ với nhau đều có thể tính được dễ dàng bằng
phương pháp 3 với cách trình bày giống hệt như trên.
4 Phương pháp biểu diển định thức thành tích các định
thức
Giả sử ta cần tính định thức D cấp n. Ta biểu diễn ma trận tương ứng A của D thành tích
các ma trận vuông cấp n đơn giản hơn: A = B.C. Khi đó ta có
D = detA = det(B.C) = detB. detC
với các định thức detB, detC tính được dễ dàng nên D tính được.
Ví dụ 4.1: Tính định thức cấp n (n > 2) sau
D =
∣∣∣∣∣∣∣∣
1 + x1y1 1 + x1y2. .. 1 + x1yn
1 + x2y1 1 + x2y2. .. 1 + x2yn
.. .. .. .. .. . .
1 + xny1 1 + xny2. .. 1 + xnyn
∣∣∣∣∣∣∣∣
Bài giải: Với n > 2 ta có:
A =

1 + x1y1 1 + x1y2. .. 1 + x1yn
1 + x2y1 1 + x2y2. .. 1 + x2yn
.. .. .. .. .. . .
1 + xny1 1 + xny2. .. 1 + xnyn

=

1 x1 0. .. 0
1 x2 0. .. 0
1 x3 0. .. 0
.. .. .. .. .. .. .. .
1 xn 0. .. 0

︸ ︷︷ ︸
B

1 1. .. 1
y1 y2. .. yn
0 0. .. 0
.. .. .. .. .. . .
0 0. .. 0

︸ ︷︷ ︸
C
Bởi vậy:
D = detA = detB. detC =
{
0 nếu n > 2
(x2 − x1)(y2 − y1) nếu n = 2
Ví dụ 4.2: Tính định thức cấp n (n > 2)
D =
∣∣∣∣∣∣∣∣
sin 2α1 sin(α1 + α2). .. sin(α1 + αn)
sin(α2 + α1) sin 2α2). .. sin(α2 + αn)
.. .. .. .. .. . .
sin(αn + α1) sin(αn + α2). .. sin 2αn
∣∣∣∣∣∣∣∣
5
Bài giải: Với n > 2 ta có:
A =

sin 2α1 sin(α1 + α2). .. sin(α1 + αn)
sin(α2 + α1) sin 2α2. .. sin(α2 + αn)
.. .. .. .. .. . .
sin(αn + α1) sin(αn + α2). .. sin 2αn

=

sinα1 cosα1 0. .. 0
sinα2 cosα2 0. .. 0
sinα3 cosα3 0. .. 0
.. .. .. .. .. .. .. .
sinαn cosαn 0. .. 0

︸ ︷︷ ︸
B

cosα1 cosα2. .. cosαn
sinα1 sinα2. .. sinαn
0 0. .. 0
.. .. .. .. .. . .
0 0. .. 0

︸ ︷︷ ︸
C
Bởi vậy:
D = detA = detB. detC =
{
0 nếu n > 2
− sin2(α1 − α2) nếu n = 2
Bài Tập
Tính các định thức cấp n sau:
6.
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
1 + a1 a2 a3. .. an
a1 1 + a2 a3. .. an
a1 a2 1 + a3. .. an
.. .. .. .. .. .. .. .
a1 a2 a3. .. 1 + an
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
7.
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
0 1 1. .. 1
1 0 x. .. x
1 x 0. .. x
.. .. .. .. .. .. .. .
1 x x. .. 0
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
8.
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
5 3 0 0. .. 0 0
2 5 3 0. .. 0 0
0 2 5 3. .. 0 0
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
0 0 0 0. .. 2 5
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
9.
∣∣∣∣∣∣∣∣
a1 x. .. x
x a2. .. x
.. .. .. .. .. . .
x x. .. an
∣∣∣∣∣∣∣∣
10.
∣∣∣∣∣∣∣∣
a1 + b1 a1 + b2. .. a1 + bn
a2 + b1 a2 + b2. .. a2 + bn
.. .. .. .. .. . .
an + b1 an + b2. .. an + bn
∣∣∣∣∣∣∣∣
6
11.
∣∣∣∣∣∣∣∣
cos(α1 − β1) cos(α1 − β2). .. cos(α1 − βn)
cos(α2 − β1) cos(α2 − β2). .. cos(α2 − βn)
.. .. .. .. .. . .
cos(αn − β1) cos(αn − β2). .. cos(αn − βn)
∣∣∣∣∣∣∣∣
Tính các định thức cấp 2n sau
12.
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
a 0. .. 0 0 0. .. b
0 a. .. 0 0 0. .. 0
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
0 0. .. a b 0. .. 0
0 0. .. b a 0. .. 0
0 0. .. 0 0 a. .. 0
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
b 0. .. 0 0 0. .. a
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(đường chéo chính là a, đường chéo phụ là b, tất cả các vị trí còn lại là 0)
13.
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
a1 0. .. 0 b1 0. .. 0
0 a2. .. 0 0 b2. .. 0
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
0 0. .. an 0 0. .. bn
c1 0. .. 0 d1 0. .. 0
0 c2. .. 0 0 d2. .. 0
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
0 0. .. cn 0 0. .. dn
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
7

0 ( 0 bình chọn )

Cây tri thức

https://caytrithuc.net
Nền tảng tri thức Việt

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới