Bài viết

Bảng Nguyên Tử Khối Hóa Học Và M Của Nitơ, Bảng Nguyên Tử Khối Hóa Học Đầy Đủ

44

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Nguyên tố khác nhau thì nguyên tử khối cũng khác nhau.

Bạn đang xem: M của nitơ

Trong bài viết dưới đây romanhords.com sẽ giới thiệu đến các bạn Bảng nguyên tử khối hóa học đầy đủ nhất. Hi vọng các bạn sẽ nhanh chóng học thuộc bảng nguyên tử khối để giải bài tập Hóa học. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm Bảng hóa trị các nguyên tố Hóa học lớp 8, Bảng tuần hoàn.

1. Nguyên tử khối là gì?

Nguyên tử khối của một nguyên tử là khối lượng tương đối của một nguyên tử nguyên tố đó, là tổng của khối lượng electron, proton và notron, nhưng do khối lượng electron rất nhỏ nên thường không được tính, thế cho nên hoàn toàn có thể nguyên tử khối giao động số khối của hạt nhân .

Theo cách hiểu đơn giản: Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Nguyên tố khác nhau thì nguyên tử khối cũng khác nhau.

Ví dụ: Nguyên tử khối của Nitơ (N) = 14 (đvC), của Magie (Mg) = 24 (đvC).

2. Khối lượng nguyên tử là gì?

Đơn vị khối lượng nguyên tử là một đơn vị chức năng đo khối lượng cho khối lượng của những nguyên tử và phân tử. Nó được quy ước bằng một phần mười hai khối lượng của nguyên tử cacbon 12. Do đó, đơn vị chức năng khối lượng nguyên tử còn được gọi là đơn vị chức năng cacbon, ký hiệu là đvC .Nguyên tử khối trung bìnhHầu hết những nguyên tố hóa học là hỗn hợp của nhiều đồng vị với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử xác lập => nguyên tử khối của những nguyên tố có nhiều đồng vị là nguyên tử khối trung bình của hỗn hợp những đồng vị có tính đến tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng .Giả sử nguyên tố X có 2 đồng vị A và B. kí hiệu A, B đồng thời là nguyên tử khối của 2 đồng vị, tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng là a và b. Khi đó : nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X là :
*Trong những phép toán không cần độ đúng chuẩn cao, hoàn toàn có thể coi nguyên tử khối bằng số khối .Công thức tính khối lượng mol nguyên tửCông thức và những bước tính khối lượng nguyên tửBước 1: Cần nhớ 1 đvC = 0,166. 10-23Bước 2: Tra bảng nguyên tử khối của nguyên tố. Chẳng hạn nguyên tố A có nguyên tử khối là a, tức A = a. Chuyển sang bước 3.Bước 3: Khối lượng thực của A: mA = a. 0,166.10-23= ? (g)Bước 1 : Cần nhớ 1 đvC = 0,166. 10-23 Bước 2 : Tra bảng nguyên tử khối của nguyên tố. Chẳng hạn nguyên tố A có nguyên tử khối là a, tức A = a. Chuyển sang bước 3. Bước 3 : Khối lượng thực của A : mA = a. 0,166. 10-23 = ? ( g )Một số công thức tính thường dùngTính số mol : + Khi cho khối lượng chất : n = ( mol ) ; Khi cho thể tích chất khí : n = ( mol )Khi cho CM, Vlit dung dịch : n = CM.V ( mol ) ; Khi cho khối lượng dung dịch, nồng độ Tỷ Lệ : n = ( mol )

Tính khối lượng: m= n.M (gam); khối lượng chất tan: mct= (gam)

Tính nồng độ: Nồng độ C%= .100%; tính nồng độ mol của dung dịch: CM= (M) (nhớ đổi V ra lit)

3. Bảng nguyên tử khối

Số proton Tên Nguyên tố Ký hiệu hoá học Nguyên tử khối Hoá trị
1 Hiđro H 1 I
2 Heli He 4
3 Liti Li 7 I
4 Beri Be 9 II
5 Bo B 11 III
6 Cacbon C 12 IV, II
7 Nitơ N 14 II, III, IV…
8 Oxi O 16 II
9 Flo F 19 I
10 Neon Ne 20
11 Natri Na 23 I
12 Magie Mg 24 II
13 Nhôm Al 27 III
14 Silic Si 28 IV
15 Photpho P 31 III, V
16 Lưu huỳnh S 32 II, IV, VI
17 Clo Cl 35,5 I,…
18 Argon Ar 39,9
19 Kali K 39 I
20 Canxi Ca 40 II
24 Crom Cr 52 II, III
25 Mangan Mn 55 II, IV, VII…
26 Sắt Fe 56 II, III
29 Đồng Cu 64 I, II
30 Kẽm Zn 65 II
35 Brom Br 80 I…
47 Bạc Ag 108 I
56 Bari Ba 137 II
80 Thuỷ ngân Hg 201 I, II
82 Chì Pb 207 II, IV

Chú thích:

Nguyên tố phi kim: chữ màu xanhNguyên tố kim loại: chữ màu đenNguyên tố khí hiếm: chữ màu đỏ

4. Bài tập vận dụng bảng nguyên tử khối

Nguyên tố phi kim : chữ màu xanhNguyên tố sắt kẽm kim loại : chữ màu đenNguyên tố khí hiếm : chữ màu đỏ

Câu 1. Trong số các kim loại, nguyên tử của kim loại nào là nặng nhất? Nó nặng gấp bao nhiêu lần kim loại nhẹ nhất? (Chỉ xét các kim loại có trong bảng 1, SGK/42)

Câu 2. Phân biệt sự khác nhau giữa 2 khái niệm nguyên tố và nguyên tử

Câu 3. Cách biểu diễn các nguyên tố hóa dưới đây cho biết ý nghĩa gì: 2C, 3Cu, 5Fe, 2H, O.

Câu 4. Kí hiệu hóa học chỉ ra điều gì? Viết kí hiệu hóa học biểu diễn các nguyên tố lưu huỳnh, sắt, nhôm, magie, kẽm, nito, natri, canxi.

Câu 5. Biết nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10-23 gam. Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử Mg bằng bao nhiêu?

Câu 6. Điền cụm từ thích hợp chỗ trống:

Những nguyên tử có cùng … … trong hạt nhân đều là những … …. cùng loại, thuộc cùng một … … …. hóa học .Mỗi … …. được màn biểu diễn bằng 1 … … … …

Câu 7.

Nêu khái niệm nguyên tố hóa học là gì ? Cho ví dụ .Cách màn biểu diễn nguyên tố hóa học như thế nào ?

Câu 8.

Cách viết 2H ; 5O ; 3C lần lượt chỉ ý là gì ?Em hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học diễn đạt những ý sau : Ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử Kali, bốn nguyên tử Photpho .

Câu 9. Người ta qui ước lấy bao nhiêu phần khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon? Nguyên tử khối là gì?

Câu 10. Em hãy so sánh nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với:

Nguyên tử cacbon .Nguyên tử nhôm .Nguyên tử lưu huỳnh .

Câu 11. Nguyên tử X nặng gấp 2 lần nguyên tử Oxi. Tính nguyên tử khối và cho biết X thuộc nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố đó.

Câu 12. Biết giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon là 1,9926.10-23 (g). Hãy tính xem một đơn vị cacbon tương ứng bao nhiêu gam?

Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C hay D ?A. 5,432. 10-23 gB. 6,023. 10-23 g

C. 4,483. 10-23g

D. 3,990. 10-23 g

Câu 13. Phân biệt sự khác nhau giữa 2 khái niệm nguyên tố và nguyên tử

Câu 14. Câu 5. Biết nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10-23 gam. Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử Mg bằng bao nhiêu?

Câu 15. Cách biểu diễn các nguyên tố hóa dưới đây cho biết ý nghĩa gì: 2C, 3Cu, 5Fe, 2H, O.

ĐÁP ÁN

Câu 1.

Kim loại nặng nhất trong bảng 1 SKG / 42 là Chì kí hiệu là Pb có nguyên tử khối là 207, sắt kẽm kim loại nhẹ nhất là liti có nguyên tử khối là 7Kim loại chì nặng hơn sắt kẽm kim loại liti : 207 / 7 ≈ 29,57 lần

Câu 2.

Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điệnNguyên tố là những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân

Câu 3.

2C : 2 nguyên tử cacbon3C u : 3 nguyên tử đồng5F e : 5 nguyên tử sắt2H : 2 nguyên tử hidroO : 1 nguyên tử oxi

Câu 4.

Kí hiệu hóa học chỉ ra : tên nguyên tố, một nguyên tử và nguyên tử khối của nguyên tố đóLưu huỳnh : S, sắt : Fe, nhôm : Al, magie : Mg, kẽm : Zn, nito : N, natri : Na, canxi : Ca .

Câu 5.

1 đvC có khối lượng =*Khối lượng bằng gam của Mg*

Câu 7.

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân .Như vậy, số proton là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học. Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học đều có đặc thù hóa học như nhau .Mỗi nguyên tố hóa học được trình diễn bằng một hay hai vần âm ( thường là một hay hai chữ tiên phong trong tên La – tinh của nguyên tố đó ), trong đó vần âm tiên phong được viết dưới dạng in hoa, gọi là kí hiệu hóa học .Ví dụ :Nguyên tố hiđro kí hiệu là H ;Nguyên tố canxi kí hiệu là Ca ;Nguyên tố cacbon kí hiệu là C

Câu 8.

Biểu đạt những ý sau : 2 nguyên tử Hidro, 5 nguyên tử Oxi và 3 nguyên tử Cacbon
Được viết thành : 3N 7K, 4P

Câu 9.

Nguyên tử có khối lượng vô cùng bé, nếu tính bằng gam thì số trị quá nhỏ không tiện sử dụng. Vì lý do đó khoa học đã dùng một cách riêng để bộc lộ khối lượng nguyên tử. Người ta quy ước lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị chức năng khối lượng cho nguyên tử, gọi là đơn vị chức năng cacbon .Đơn vị cacbon viết tắt là đvC, kí hiệu là u .Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon .

Ví dụ:

Khối lượng tính bằng đơn vị chức năng cacbon của : Al = 27 đvC, C = 12 đvC, O = 16 đvC .

Câu 10.

Giữa hai nguyên tử magie và cacbon, magie nặng hơn gấp hai lần nguyên tử cacbon .

Giữa nguyên tử magie và lưu huỳnh, magie nhẹ hơn nguyên tử lưu huỳnh, và bằng 3/4 lần nguyên tử lưu huỳnh.

Xem thêm: Có Tất Cả Bao Nhiêu Số Nhỏ Hơn 100 Chia Hết Cho 3 Và 5 ? Câu Hỏi Của Nguyễn Thanh Ngân

Giữa nguyên tử magie và nguyên tử nhôm, magie nhẹ hơn nguyên tử nhôm, và bằng 8/9 lần nguyên tử nhôm .

0 ( 0 bình chọn )

Cây tri thức

https://caytrithuc.net
Nền tảng tri thức Việt

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới